Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden

AMSFS nr

2005:4

Utfärdad

2005-06-23

Ändring införd

t. o. m. AFFS 2009:9

Övrigt Rättelseblad 2007:20 har iakttagits
Upphävd 2013-02-28 genom AFFS 2013:1

Inledande bestämmelser

1 § 
Den offentliga arbetsförmedlingen bedrivs vid lokala arbetsförmedlingskontor och Arbetsförmedlingen Kundtjänst.

Alla som har rätt att arbeta i Sverige har också rätt att skrivas in vid och få service av den offentliga arbetsförmedlingen. (AMSFS 2007:20)


2 § 
Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om arbetsförmedlingens handläggning av ärenden om arbetssökande.

3 § 
Föreskrifterna innehåller:

- inledande bestämmelser (1 – 3 §§)

- inskrivning vid arbetsförmedlingen (4 – 10  §§)

- kod för sökandekategori (11 §)

- anmälan och avanmälan till arbetslöshetskassa (12 – 18 §§)

- underrättelse till arbetslöshetskassa (19 – 24 §§)

- avaktualisering av inskrivna vid arbetsförmedlingen (27 – 29 §§)

- arbetssökande inom vissa yrkesområden (30 – 34 §§)

- utländska arbetssökande (35 – 36 §§)

- dokumentation i arbetsförmedlingsärenden (38– 41 §§) (AMSFS 2007:20)


Inskrivning vid arbetsförmedlingen

4 §
 
Inskrivning hos Arbetsförmedlingen görs genom att den sökande vid ett personligt besök registreras i det ADB-baserade platsförmedlingssystemet (AIS). Behandlingen av de registrerade uppgifterna regleras närmare i författningarna om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Sökande som saknar eller inte kan uppge personnummer eller samordningsnummer och sökande med bostadsadress i utlandet skrivs in manuellt. (AFFS 2009:9)

5 §  Om en arbetssökande inte är känd och på fråga inte kan styrka sin identitet, ska detta noteras i en daganteckning. Detta gäller såväl vid inskrivningstillfället som vid återkommande besök.

Arbetsförmedlingen kan göra en anmälan till en sökandes arbetslöshetskassa eller anvisa en sökande till arbetsmarknadspolitiskt program eller anställning för vilken lämnas ekonomiskt stöd endast om den sökande är känd eller kan styrka sin identitet.

Arbetsförmedlingen kan medge undantag från kravet på säker identifiering vid registrering av anmälan till en sökandes arbetslöshetskassa i de fall som anges i 4 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Anmälan ska då göras per telefon. (AFFS 2009:9)


 6 § 
Arbetsförmedlingen ska beakta att den som skrivs in har rätt att ta del av arbetsförmedlingens service vid vilket arbetsförmedlingskontor han eller hon önskar. Arbetsförmedlingen bestämmer vilken förmedlare som sökanden ska ha kontakt med.

För arbetssökande inom yrkesområdena Kultur och Sjöfart gäller också 30 – 34 §§.

Arbetsförmedlingen ska vad gäller utländska medborgare som söker arbete, beakta vad som anges i 35 – 36 §§. (AMSFS 2007:20)

Information till den arbetssökande (AFFS 2009:9)

7 §  Arbetsförmedlingen ska, vid behov, informera sökanden om att inskrivning är obligatorisk för den som önskar ta del av arbetsförmedlingens tjänster eller som avser ansöka om arbetslöshetsersättning.
För informationstjänster och tjänster som tillhandahålls via arbetsförmedlingens hemsida på Internet finns inget krav på inskrivning. (AMSFS 2007:20)

7a §  Arbetsförmedlingen ska i anslutning till inskrivningen informera den sökande om att uppgifter lämnas till Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna som underlag för deras beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd. (AMSFS 2007:20)

8 § 
Arbetsförmedlingen ska i anslutning till inskrivningen lämna information om innehållet i arbetsförmedlingens tjänster som riktar sig till arbetssökande och samtidigt erbjuda tid för individuellt samtal. (AMSFS 2007:20)

9 § 
Arbetsförmedlingen ska informera den arbetssökande om möjligheten att ansöka om arbetslöshetsersättning samt om de grundvillkor, som måste vara uppfyllda enligt 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för att han eller hon ska kunna ha rätt till arbetslöshetsersättning. (AMSFS 2007:20)

10 § 
I Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2005:7) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet  finns bestämmelser om den ordning i vilken en arbetssökande som söker eller uppbär arbetslöshetsersättning ska vara anmäld på arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ska informera sökanden om innehållet i dessa bestämmelser. (AMSFS 2007:20)

Kod för sökandekategori

11 §
 
Arbetsförmedlingen ska notera en kod för sökandekategori för inskrivna sökande. Koden ska vid varje tidpunkt motsvara den sökandes faktiska situation i fråga om sysselsättning och möjligheter att söka och ta arbete. För sökande som önskar kvarstå som sökande när de fått arbete ska dock koden för sökandekategori ändras endast om anställningen beräknas vara längre än en vecka.

En sökande som får sökandekategorikod arbetssökande med förhinder (14) ska informeras om att noteringen för den som uppbär arbetslöshetsersättning medför en automatisk avanmälan till sökandens arbetslöshetskassa samt att den kan påverka rätten till förmåner, ersättningar och stöd som andra myndigheter beslutar om. (AMSFS 2007:20)

Anmälan och avanmälan till arbetslöshetskassa (AMSFS 2007:20)

12 §  Vid inskrivning på Arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen, för en arbetssökande som söker arbetslöshetsersättning, meddela den arbetslöshetskassa den sökande är medlem i eller ansluten till, eller avser att söka medlemskap i eller ansluta sig till, att sökanden är inskriven (anmälan). Är den sökande inte medlem i eller ansluten till och inte heller avser att söka medlemskap i eller ansluta sig till någon arbetslöshetskassa ska Arbetsförmedlingen meddela Arbetslöshetskassan Alfa.

Anmälan ska sändas till arbetslöshetskassan samma dag som den sökande skriver in sig på Arbetsförmedlingen eller, om denna dag är senare, den dag den sökande personligen besöker Arbetsförmedlingen och meddelar att han eller hon är arbetslös och ämnar ansöka om arbetslöshetsersättning. (AFFS 2009:9)

13 § Om en sökande invänder hos Arbetsförmedlingen att uppgifterna som lämnats till arbetslöshetskassan är felaktiga genom att påstå att han eller hon anmält sin arbetslöshet och sin avsikt att ansöka om arbetslöshetsersättning på Arbetsförmedlingen vid ett annat datum än det som framgår av anmälan, ska invändningen utredas. Om utredningen visar att invändningen är riktig ska uppgifterna i anmälan ändras till det rätta datumet.

Om Arbetsförmedlingen enligt första stycket finner att datum för inskrivningen som arbetssökande ska ändras, ska ändringen registreras i AIS så att arbetslöshetskassan får del av uppgiften. Samtidigt ska motiveringen till ändringen dokumenteras. Den sökande ska skriftligen underrättas om ändringen.

Om Arbetsförmedlingen finner att sökanden inte personligen besökt Arbetsförmedlingen vid annat datum än det som framgår av anmälan till arbetslöshetskassan och inte heller kontaktat Arbetsförmedlingen på sådant sätt att personligt besök inte behövt avläggas ska Arbetsförmedlingen meddela sökanden och arbetslöshetskassan vad som framkommit i utredningen.
(AFFS 2009:9)

14 §  Av beslutsordning eller särskilt delegeringsbeslut ska framgå vem som ska besluta om ändring enligt 13 §. Den som gjort anmälan får inte svara för ändringen. (AMSFS 2007:20)

15 §  Avanmälan innebär att Arbetsförmedlingen meddelar arbetslöshetskassan att en sökande inte längre är anmäld hos Arbetsförmedlingen i den ordning som bestämts i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet.

Avanmälan ska göras om någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

1. En arbetssökande med arbetslöshetsersättning uteblir från ett personligt besök eller inte kontaktar Arbetsförmedlingen vid tidpunkt, som angetts i kallelse eller som fastställts i överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och sökanden.

Avanmälan enligt denna punkt görs samma dag som det personliga besöket eller kontakten skulle ha ägt rum. Om den överenskomna kontakten ska ske med Arbetsförmedlingen Kundtjänst, och det därför först dagen efter kan konstateras att ingen kontakt ägt rum, får avanmälan göras retroaktivt dagen efter.

2. En arbetssökande inte är anträffbar per telefon, på det av sökanden till Arbetsförmedlingen angivna telefonnumret, vid den tidpunkt som överenskommits med Arbetsförmedlingen.

Avanmälan enligt denna punkt görs samma dag som kontakten skulle ha ägt rum.

3. En arbetssökande anmäler till Arbetsförmedlingen att han eller hon på grund av särskilda omständigheter som t.ex. semesterresa, sjukdom eller barntillsyn inte kommer att kunna ta ett arbete under den tid de särskilda omständigheterna består.

Avanmälan enligt denna punkt görs den dag de särskilda omständigheterna inträder. Om information om de särskilda omständigheterna når Arbetsförmedlingen först sedan de uppstått, görs avanmälan den dag informationen når Arbetsförmedlingen.

Om det finns skäl att förmoda att sökanden inte informerat arbetslöshetskassan om förhållandet för tiden dessförinnan ska Arbetsförmedlingen lämna en underrättelse enligt 20 §.

4.
En arbetssökande reser utomlands utan att resan

- avser en anställningsintervju, specificerad till tid och plats, som Arbetsförmedlingen och den sökande gemensamt kommit fram till att den sökande bör genomföra eller

- syftar till att söka anställning hos arbetsgivare på orter inom normalt dagpendlingsavstånd i länder i Sveriges omedelbara närområde enligt gjord överenskommelse med Arbetsförmedlingen.

Avanmälan enligt denna punkt görs den dag resan påbörjas. Om information om en resa utomlands når Arbetsförmedlingen först sedan resan påbörjats, görs avanmälan den dag informationen når Arbetsförmedlingen.

Om det finns skäl förmoda att sökanden inte informerat arbetslöshetskassan om förhållandet för tiden dessförinnan ska Arbetsförmedlingen lämna en underrättelse enligt 20 §.

5
. En sökande har registrerats i någon annan sökandekategori än 11, 21, 22 eller 23.

Avanmälan enligt denna punkt görs automatiskt genom AIS. (AFFS 2009:9)

16 §  Om en sökande invänder hos Arbetsförmedlingen att han eller hon inte fått del av kallelse till ett besök eller uppmaning att kontakta Arbetsförmedlingen har Arbetsförmedlingen bevisbördan för att kallelsen eller uppmaningen nått sökanden. Om inte Arbetsförmedlingen kan visa detta ska sökandens påstående godtas och avanmälan ska inte anses ha gjorts.

Om en sökande invänder hos Arbetsförmedlingen att avanmälan är felaktig, genom att påstå att han eller hon inte uteblivit från besöket eller att han eller hon har kontaktat Arbetsförmedlingen på sådant sätt att personligt besök inte behövt avläggas, ska invändningen utredas. Om utredningen visar att invändningen är riktig ska avanmälan inte anses ha gjorts.

Om Arbetsförmedlingen finner att avanmälan inte ska anses ha gjorts ska ändringen registreras i AIS så att arbetslöshetskassan får del av uppgiften. Samtidigt ska motiveringen till ändringen dokumenteras. Den sökande ska skriftligen underrättas om ändringen.

Om Arbetsförmedlingen kan visa att kallelsen eller uppmaningen nått adressaten och finner att sökanden inte personligen besökt Arbetsförmedlingen och inte heller kontaktat Arbetsförmedlingen på sådant sätt att personligt besök inte behövt avläggas ska Arbetsförmedlingen meddela sökanden och arbetslöshetskassan vad som framkommit i utredningen. (AFFS 2009:9)

17 §  Av myndighetens beslutsordning eller särskilt delegeringsbeslut ska framgå vem som ska besluta om ändring enligt 16 §. Den som gjort avanmälan får inte svara för ändringen. (AMSFS 2007:20)

18 §  När en sökande som är avanmäld till arbetslöshetskassan åter anmäler sig på Arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samma dag informera arbetslöshetskassan om detta (anmälan).

Anmälan handläggs som anmälan i enlighet med 12 §. (AFFS 2009:9)

Underrättelse till arbetslöshetskassa

19 § Arbetsförmedlingen ska enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa

- avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program som erbjuds,

- på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd,

- uppträder så att det finns anledning för Arbetsförmedlingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan ta något som helst arbete,

- frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, eller

- i övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 § 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Underrättelsen ska med stöd av 7 §, (IAFFS 2009:4), även lämnas för en sökande som inte har anmält vistelseadress till Arbetsförmedlingen de dagar för vilka han eller hon begär ersättning. (AFFS 2009:9)

20 §  Arbetsförmedlingen underrättar arbetslöshetskassan skriftligen genom ett dokument som tas fram i AIS. Arbetsförmedlingen svarar för att detta dokument innehåller en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för underrättelsen, en redogörelse för vad den sökande anfört i sammanhanget samt arbetsförmedlingens kommentarer till det den sökande anfört. Om den sökandes synpunkter inte kunnat inhämtas ska detta anges.

Dokumentet samt handlingar och annan dokumentation som ligger till grund för underrättelsen ska skickas till berörd arbetslöshetskassa snarast och senast inom en vecka från det att arbetsförmedlingen fått kännedom om den händelse, som föranlett underrättelsen.

En underrättelse ska lämnas även när arbetsförmedlingen i efterhand får kännedom om händelser eller förhållanden, som innebär att det kan ifrågasättas om den sökande vid denna tidigare tidpunkt var berättigad till ersättning. (AMSFS 2007:20)

21 §  Enligt 16 b § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska det vid varje offentlig arbetsförmedling finnas en tjänsteman som ansvarar för att underrättelser lämnas till berörd arbetslöshetskassa.

Den särskilt utsedde personen ska ansvara för att underrättelser lämnas när anledning därtill uppkommer. Minst en ersättare för den underrättelseansvarige ska utses.

Sökandeansvarig handläggare, eller vad gäller Arbetsförmedlingen Kundtjänst därtill utsedd handläggare, utformar och förbereder underrättelsen samt föredrar den för eller överlämnar den till den utsedde underrättelseansvarige som granskar underrättelsen. Granskningen syftar till att säkerställa kvalitet i underrättelsens utformning, enhetlighet i handläggningen och rättssäkerhet för berörd arbetssökande.

Underrättelsen undertecknas av både sökandeansvarig handläggare, eller vad gäller Arbetsförmedlingen Kundtjänst därtill utsedd handläggare, och den utsedde ansvarige för underrättelser. Som kontaktperson för arbetslöshetskassans utredning ska i normalfallet anges den sökandeansvarige handläggaren eller vad gäller Arbetsförmedlingen Kundtjänst den därtill utsedde handläggaren.

I de fall det inte är möjligt att få en underrättelse granskad inom en vecka efter att den händelse som föranleder underrättelsen blivit känd för arbetsförmedlingen ska underrättelsen ändå sändas till berörd arbetslöshetskassa. Underrättelsen ska i sådant fall i efterhand för kännedom uppvisas för den underrättelseansvarige.

Den ansvarige för underrättelser ska även bevaka att sådana kunskaper och rutiner finns på förmedlingskontoret att underrättelser alltid initieras, när skäl därtill finns. (AMSFS 2007:20)

22 §  Av 16 § tredje stycket förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten framgår att Arbetsförmedlingen, när den bedömer att sökanden åter uppfyller de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 § 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, snarast ska meddela detta till arbetslöshetskassan.

Meddelande enligt första stycket ska lämnas i skriftlig form till arbetslöshetskassan och den arbetssökande.

Arbetsförmedlingen ska inte uppställa ytterligare villkor eller ange någon tid för under vilken de allmänna villkoren ska uppfyllas. Det ska anses tillräckligt att den sökande uppger att han eller hon vidtagit rättelse eller är villig att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga av Arbetsförmedlingen för att t.ex. komma tillrätta med hinder för arbetssökandet eller för att vara aktivt arbetssökande. Om anledning därefter åter uppkommer till underrättelse ska sådan lämnas enligt 19 – 20 §§.

I det fall underrättelse lämnats på grund av att den sökande inte anmält vistelseadress ska, när den sökande sedan meddelat sin vistelseadress till Arbetsförmedlingen, meddelande därom lämnas i skriftlig form till den sökandes arbetslöshetskassa. (AFFS 2009:9)

23 §  Arbetsförmedlingen ska inte lämna underrättelse till arbetslöshetskassan om det står klart att den sökande vid den tidpunkt då den händelse, som skulle kunna läggas till grund för en underrättelse, inte var berättigad till arbetslöshetsersättning, t.ex. genom att vara avanmäld eller ha annan sökandekategorikod än 11, 21, 22 eller 23. (AMSFS 2007:20)

24 §  Om en lämnad underrättelse inte borde ha lämnats, kan den återkallas om arbetslöshetskassan kan få del av återkallelsen innan kassan fattar beslut i ärendet.

Av beslutsordning eller särskilt delegeringsbeslut ska framgå vem som prövar en begäran om återkallelse av en underrättelse. Arbetsförmedlingen ska därvid beakta att den som undertecknat en underrättelse inte får återkalla samma underrättelse.

Sökanden ska underrättas om återkallelsen. (AMSFS 2008-01-01)

25 §  Upphört att gälla. (AFFS 2009:9)

26 §  Upphört att gälla. (AMSFS 2007:20)

Avaktualisering av inskriven vid arbetsförmedlingen

27 §  Med avaktualisering avses att en sökande registreras som inte längre arbetssökande vid arbetsförmedlingen. (AMSFS 2007:20)

28 §  Arbetsförmedlingen ska avaktualisera en arbetssökande som anmäler att han eller hon inte längre önskar få del av Arbetsförmedlingens service.

Finner Arbetsförmedlingen att det i andra fall än enligt första stycket kan finnas skäl att avaktualisera en arbetssökande, t.ex. då en sökande avanmälts på grund av uteblivet besök eller utebliven kontakt i enlighet med 15 § och sedan inte hörts av eller då en sökande är långvarigt sjukskriven, ska Arbetsförmedlingen, innan en avaktualisering sker, med hjälp av AIS skicka en skriftlig förfrågan till den arbetssökande för att få besked om han eller hon önskar kvarstå som aktuell arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.

Av förfrågan ska det framgå att den arbetssökande kommer att avaktualiseras om han eller hon inte inom tid som ska framgå av förfrågan meddelar sin önskan att kvarstå som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. (AFFS 2009:9)

29 §  Arbetsförmedlingen ska i AIS dokumentera skälen till att sökanden avaktualiseras.

Arbetsförmedlingen ska så långt det är möjligt utreda omständigheterna för avaktualiseringen så att skälen till densamma kan anges med en känd orsak. (AMSFS 2007:20)

Arbetssökande inom vissa yrkesområden

Arbetsförmedlingen Kultur

30 §  Verksamheten inom Arbetsförmedlingen Kultur omfattar arbetssökande som är etablerade inom något av de yrken som tilldelats beteckningar enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK) vilka anges i bilaga till dessa föreskrifter.

För att en arbetssökande ska erhålla ett arbetsmarknadspolitiskt program med riktning mot kulturarbetsmarknaden ska en bedömning göras om den sökande är etablerad på denna marknad.

För samtliga konstnärsgrupper enligt SSYK, ska den sökande ha fullgjort en för yrket lämplig högre konstnärlig utbildning. Om den sökande saknar högre konstnärlig utbildning ska han eller hon under de senaste tre åren huvudsakligen ha ägnat sin yrkesverksamma tid åt yrket.

Arbetsförmedlingen Kultur svarar för anvisning av en sökande till verksamhet i arbetsmarknadspolitiska program.  (AFFS 2009:9)

31 §  Om en annan arbetsförmedling än Arbetsförmedlingen Kultur bedömer att en sökande kan eller om sökanden vill omfattas av service hos Arbetsförmedlingen Kultur ska förmedlingsärendet överlämnas dit för prövning av om den sökande kan skrivas in som kulturarbetssökande.

Arbetsförmedlingen Kultur svarar för att sökanden informeras om vilken service som Arbetsförmedlingen Kultur kan lämna honom eller henne samt att denna information dokumenteras i en daganteckning eller i förekommande fall i sökandens handlingsplan. (AMSFS 2007:20)

Arbetsförmedlingen Sjöfart

32 §  Verksamheten inom Arbetsförmedlingen Sjöfart omfattar arbetssökande som är etablerade inom något av de yrken som tilldelats beteckningar enligt Standard för Svensk Yrkesklassificering (SSYK) vilka anges i bilaga till dessa föreskrifter.

Med etablerad menas att personen är eller någon gång under de senaste två åren varit verksam i något av de yrken som anges i bilagan eller har en avslutad utbildning med inriktning mot något av dessa yrken samt uppfyller de krav Sjöfartsverket ställer på behörig personal för sjöfart.

Arbetsförmedlingen Sjöfart avgör om en arbetssökande ska anses vara etablerad inom något av de yrken som Arbetsförmedlingen Sjöfart omfattar och därmed uppfylla grunderna för att skrivas in där och ges service inom angivna yrken. (AFFS 2009:9)

33 §  Då en arbetssökande söker arbete till sjöss och enligt bedömning av  Arbetsförmedlingen Sjöfart kan skrivas in där ska kopior av certifikat, behörighetsbevis och anställningsintyg skickas till Arbetsförmedlingen Sjöfart. (AMSFS 2007:20)

34 §  Om en annan arbetsförmedling än Arbetsförmedlingen Sjöfart avser anvisa arbetssökande till arbetsmarknadspolitiskt program som är inriktat mot Arbetsförmedlingen Sjöfarts yrkesområden, ska den arbetsförmedlingen samråda med Arbetsförmedlingen Sjöfart. (AMSFS 2007:20)

Utländska arbetssökande

35 §  Utländska medborgare ska styrka sin rätt att arbeta i Sverige. Sådan rätt föreligger för

- medborgare inom EU/EES och Schweiz,

- den som har arbetstillstånd,

- den som har ställning som varaktigt bosatt i EU-land, och

- asylsökande som har giltigt undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. (AMSFS 2007:20)

36 § Den som har rätt att arbeta i Sverige kan skrivas in och ta del av arbetsförmedlingens service för att söka arbete.

Den som har rätt att arbeta i Sverige och har för avsikt att bosätta sig här varaktigt, kan anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program efter att sedvanlig arbetsmarknadspolitisk bedömning gjorts.

Asylsökande som har giltigt undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd kan skrivas in vid arbetsförmedlingen och ta del av arbetsförmedlingens service för att söka arbete. Asylsökande har ej rätt att ta del av arbetsmarknadspolitiska program. (AMSFS 2007:20)

37§  Upphört att gälla. (AMSFS 2006:28)

Dokumentation i arbetsförmedlingsärenden

38 §  Dokumentation i ett arbetsförmedlingsärende ska innehålla de uppgifter som har lämnats eller är nödvändiga för handläggningen av ett ärende. Bestämmelser om vad som får behandlas med hjälp av automatisk databehandling framgår av lagen (2002:546) och förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. (AMSFS 2007:20)

39 §  I förvaltningslagen (1986:223) finns allmänna bestämmelser om handläggning av ärenden.

Uppgifter som en arbetsförmedling får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet ska antecknas, om ärendet handlagts så långt att det avser myndighetsutövning mot sökanden. (AMSFS 2007:20)

40 §  I AIS finns ett stort antal beslutsstödsfunktioner. Arbetsförmedlingen svarar för att dessa funktioner används bl.a. så att det av besluten framgår

- dagen för beslutet,

- beslutets innehåll med beslutsmotivering,

- vem som har fattat beslutet,

- vem som i tillämpliga fall har varit föredragande. (AMSFS 2007:20)

41 §  En arbetssökande har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot honom eller henne.

Arbetsförmedlingen är skyldig att beakta att ett ärende inte får avgöras utan att den sökande har informerats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den, om arbetsförmedlingsärendet avser myndighetsutövning (kommunicering).

Arbetsförmedlingen får bestämma om informationen ska ges muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.

I 17 § förvaltningslagen finns regler om undantag i vissa fall från kommuniceringsskyldigheten. (AMSFS 2007:20)


___________________

AMSFS 2005:4

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2005. Genom författningen upphävs Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för länsarbetsnämnderna om arbetssökande beslutade den 3 januari 1995 och Arbetsmarknadsstyrelsens allmänna råd om utländska arbetssökande beslutade den 17 december 1996.

AMSFS 2005:19

Denna författning träder i kraft den 15 december 2005

AMSFS 2006:28

Denna författning träder i kraft den 13 december 2006.

AMSFS 2007:20

Denna författning träder i kraft den 3 december 2007.

AFFS 2009:9

Denna författning träder i kraft den 28 september 2009.

AFFS 2013:1

Dessa föreskrifter upphäver AMSFS 2005:4 vid utgången av februari 2013


 

 


 

Bilaga 1

 

 

SSYK och Yrkesbenämningar som tillhör Arbetsförmedlingen Kultur

SSYK

Yrkesbenämning

 

 

 1210

Bokförläggare

 

Chefredaktör

 

Musikförläggare

 

Redaktionschef

 

 

 1229

Curator

 

Dansproducent

 

Eventproducent

 

Filmproducent

 

Filmproduktionsledare

 

Kulturproducent

 

Linjeproducent

 

Projektledare, design/form

 

Projektledare, film

 

Projektledare, konst

 

Projektledare, kultur

 

Projektledare, litteratur

 

Projektledare, musik

 

Projektledare, teater

 

Projektledare, TV

 

Teateragent

 

Teaterproducent

 

Turnéledare

 

Turnéläggare

 

Turnéproducent för utställningar

 

Utställningskoordinator

 

Utställningsproducent

 

 

1319

Filmchef

 

Operachef

 

Teaterchef

 

TV-chef

 

 

 2141

Färgkonsult

 

Inredningsarkitekt

 

Inredningsdesigner

 

 

 2444

Nyhetstextare

 

Svensktextare

 

Undertextare

 

Översättare

 

 

 2451

Avsnittsproducent

 

Bearbetningsproducent

 

Bildredaktör

 

Dramatiker

 

Dramaturg

 

Efterbearbetningsredaktör

 

Författare

 

Förlagsredaktör

 

Journalist/reporter

 

Korrekturläsare

 

Lektör

 

Manusförfattare

 

Mediehanterare

 

Produktionsplanerare, radio

 

Produktionsplanerare, TV

 

Radioproducent

 

Recensent

 

Redaktionssekreterare

 

Redaktör

 

Redigerare

 

Talboksproducent

 

Taltidningsredaktör

 

TV-producent

 

Videoproducent

 

 

 2452

Konstnär

 

Skulptör

 

Textilkonstnär

 

 

 2453

Arrangör, musik

 

Dirigent

 

Kantor

 

Kompositör

 

Konsertmästare

 

Musiker, klassisk musik

 

Musikproducent

 

Orkesterledare

 

Repetitör

 

Sångare, klassisk musik

 

Tonsättare

 

 

 2454

Balettmästare

 

Dansare

 

Koreograf

 

Koreolog

 

Repetitör, dans

 

 

2455 

Dockspelare

 

Mimartist

 

Musikalartist

 

Regiassistent

 

Regissör

 

Scenograf

 

Skådespelare

 

 

 2456

Designer

 

Formgivare

 

Direktris

 

Industridesigner

 

Keramiker

 

Konstsmed

 

 

 3131

Animationsoperatör

 

Bildproducent

 

Filmfotograf

 

Filmklippare

 

Filmredigerare

 

Fotograf

 

Fotografassistent

 

Kameraassistent

 

Kameraman, TV

 

TV-fotograf

 

TV-redigerare

 

Videoredigerare

 

 

 3132

AV-tekniker

 

Belysningsmästare

 

Belysningstekniker

 

Bildingenjör

 

Bildmixer

 

BING, film/TV

 

Elektriker, film/TV

 

Elektrikerassistent, film/TV

 

Filmtekniker

 

Inspelningstekniker

 

Ljudassistent

 

Ljudbandstekniker

 

Ljuddatatekniker

 

Ljudtekniker

 

Ljusdesigner

 

Ljussättare

 

Ljustekniker

 

Mikrofilmare

 

Mixare, ljudtekniker

 

Musiktekniker

 

Scannertekniker/scanneroperatör

 

Studiotekniker

 

Sändningstekniker

 

Teatertekniker

 

TOM, Technical Operation Manager

 

Turnétekniker

 

VB-tekniker

 

Videografiker

 

Videotekniker

 

Överspelningstekniker

 

 

 3471

Animatör

 

Dekormålare

 

Illustratör

 

Kostymtecknare

 

Serietecknare

 

Tatuerare

 

Teatermålare

 

 

3472

Inläsare

 

Konferencier

 

Programledare

 

Programpresentatör

 

Programvärd/programvärdinna

 

 

 3473

Dansare, show

 

Kapellmästare

 

Musiker, folkmusik

 

Musiker, populärmusik

 

Notskrivare

 

Sångare, folkmusik

 

Sångare, populärmusik

 

 

3474

Akrobat

 

Cirkusartist

 

Clown

 

Discjockey

 

Entertainer

 

Estradör

 

Illusionist

 

Imitatör

 

Jonglör

 

Lindansare

 

Stand-up-komiker

 

Stuntman

 

Trapetskonstnär

 

Trollkarl

 

Varietéartist

 

 

3476

Attributör

 

FAD (First assistant director)

 

Filmpassare

 

Inspelningsassistent

 

Inspelningskoordinator

 

Inspelningsledare

 

Inspicient

 

Kostymassistent

 

Kostymmästare

 

Kostymör

 

Patinerare

 

Platskoordinator

 

Produktionsassistent

 

Produktionskoordinator

 

Produktionssekreterare

 

Programsekreterare

 

Rekvisitör

 

Rekvisitörsassistent

 

Scenförman

 

Scenmästare

 

Scentekniker

 

Scripta

 

Sufflör

 

Teaterinspicient

 

TV-inspicient

 

 

5141

Maskör

 

Perukmakare

 

Sminkör

  

SSYK och Yrkesbenämningar som tillhör Arbetsförmedlingen Sjöfart

SSYK

Yrkesbenämning

3141

1:e Fartygsingenjör/1:e Maskinist

 

2:e Fartygsingenjör/2:e Maskinist

 

Elingenjör, fartyg

 

Fartygsmaskinist

 

Kylmaskinist, fartyg

 

Maskinbefäl, fartyg

 

Maskinbefälsassistent

 

Teknisk chef/Maskinchef

 

 

3142

2:e Styrman

 

Befälhavare

 

Båtman, sjöfartsverket

 

Endestyrman

 

Fartygsbefäl

 

Färjförare

 

Hamnlots

 

Hamnstyrman

 

Lots

 

Lotsförman

 

Lotsplatschef

 

Överstyrman

 

 

5122

Kallskänka, fartyg

 

Kock, fartyg

 

Kocksteward

 

 

5123

Ekonomibiträde, fartyg

 

Intendenturpersonal, sjöfart

 

Mässman

 

Servitör/Servitris, fartyg

 

 

7233

Eldare, sjöfart

 

Fartygsreparatör

 

Motorelev

 

Motorman

 

 

7241

Fartygselektriker

 

 

8340

Båtsman

 

Däcksman

 

Jungman

 

Lättmatros

 

Matros